За Съюза

БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ

1. История

Българският хайку съюз е наследник на първото в страната сдружение от подобен характер – Българския хайку клуб. Създаден на 14 септември 2000 г., Клубът обединява автори, запленени от магията на японска хайку поезия. Тържественото му учредяване се извършва в София, в Столична библиотека, под егидата на Българския ПЕН-център с председател поетът Георги Константинов, и в присъствието на двамата съоснователи на Световната Хайку Асоциация, президента Джим Кейшън (САЩ) и вицепрезидента Димитър Анакиев (Словения). Сред учредителите на Българския хайку клуб са: Димитър Стефанов, Гинка Билярска, Райна Сотирова, Цвета Джагарова –Омила, София Филипова, Георги Тодоров, Лиляна Райчева, Станко Нацев и др.  В края на ХХ век хайку се превръща в нова поетическа традиция с реално присъствие в българската литература: във вестници, списания, стихосбирки, в отделни международни антологични издания. Този факт предопределя необходимостта от обединение на поети със сходни естетически възгледи и подчертан интерес към далекоизточната традиция и нейното съвременно претворяване. Доайенът на българското хайку, известният поет и преводач Димитър Стефанов, естествено е избран за председател на Клуба. Негова е първата хайку книга у нас – „Гората на глухарчето“ (1988, 1994). А активът му като хайку поет предхожда с десетилетия настоящото събитие.

През 2005 г. от редовете на БХК се отделят петима членове, основавайки Хайку клуб – София, с председател Людмила Балабанова. Самостоятелният творчески път на новото формирование предпоставя многопосочност в развитието на креативните сили в обединеното хайку общество.

На 12 април 2008 г. Българският хайку клуб се преобразува в Български хайку съюз.

Опирайки се на националната си идентичност, БХС е отворен към световните тенденции в полето на хайку. В творческите търсения на поетите залягат както естетическите принципи, завещани ни от древните първомайстори хайджини, така и съвременни форми и новаторски идеи в тази най-лаконична универсална поезия. Логото на съюза (по идея на Антонина Караламбева) представлява стилизирана в духа на източната калиграфия птица (три елемента – три реда в хайку), символ на възхода.

През 2011 г. БХС става официален член на Клуб „Приятели на Япония” („Нихон томоно кай”), чиято основна дейност е свързана със задълбочаване и развитие на българо-японските духовни и културни отношения, а през 2013 г. съвместно с издателство „Изток-Запад” започва да издава списание „Хайку свят” – официален печатен орган на Съюза.

През годините председатели на Български хайку съюз са съответно: Димитър Стефанов (2000 – 2005), Гинка Билярска (2005 – 2007), Христо Паунов – Ке-Пелла (2008 – 2012), Павел Боржуков (2012 – 2014), София Филипова (2014 – 2020), Диляна Георгиева (от 2020 до сега); а секретари: Людмила Христова (2000 – 2010) и Зорница Харизанова (от 2011 до сега).

2. Членове

Понастоящем в организацията членуват 48 автори от София и от други градове в България в следните възрастови групи:

1 член – на възраст 20-30 г.

1 член – на възраст 30-40 г.

5 членове – на възраст 40-50 г.

10 членове – на възраст 50-60 г.

11 членове – на възраст 60-70 г.

3 членове – на възраст 70-80 г.

17 членове – на възраст 80-90 г.

Единадесет от тях са мъже, тридесет и седем – жени.

3. Настоящо ръководство

I. Управителен съвет (Длъжностна характеристика, дейности):

1. Диляна Георгиева – председател

Координира действията, спазването на сроковете и качеството на работа на отделните членове на Съюза при изпълнение на конкретни задачи.

Популяризира дейността на БХС, а също и резултатите от нея в медийното пространство.

Открива официални мероприятия и творчески събития на съюза (изложби, тематични дни, празници, чествания).

Изготвя поздравителни или литературно-музикални програми за специални събития, в които БХС е поканен да участва.

Изготвя творчески план/програма за целогодишната дейност на БХС, както и отчет за дейността на БХС през предходната година.

Разширява дейността на БХС чрез създаване и поддържане на контакти в страната и чужбина.

Постоянен член в журито на ежегодния Национален декемврийски конкурс за хайку.

 Подсигурява допълнителни средства чрез спонсорство за наградния фонд на конкурсите.

2. Зорница Харизанова – секретар

  Управлява заедно и поотделно с председателя дейността на БХС.

 – Изготвя протоколи на събранията, както и документация за Съюза.

 Поддържа официалната кореспонденция и фейсбук страницата на БХС.

 – Изготвя проектите за участие на Съюза в Дните на японската култура, фестивала за традиционно и съвременно японско изкуство „Аniventure comic con”, Хартиения фестивал “Sofia Paper Art”, Изток в парка, пролетния фестивал Ханами.

 – Организира и координира провеждането в България на Световния конкурс за детско хайку на японската фондация JAL, Националния конкурс за детско хайку на фондация „Иванка и Георги Янкови”, Националния декемврийски конкурс за хайку и Международния хайку конкурс на тема „Вишнев цвят” на БХС.

 Участва в журито на хайку конкурси.

 – Изготвя грамоти за наградените участници, осигурява предметни награди.

 – Съдейства за публикуването на творби на членовете на съюза в различни литературни списания: сп. „Хайку свят“, сп. „Картини с думи и багри“, сп. „NotaBene“.

Съставя тематични хайку рецитали, редактира хайку стихосбирки и антологии.

– Член на редколегията на списание „Хайку свят“ (завежда рубриката „Хроника”).

Поддържа контакти с Културния отдел на Японското посолство, с клуб „Приятели на Япония”, с български и международни хайку организации и групи, чиято дейност е свързана с японската култура, с различни културни институции.

Изготвя финансовия отчет на организацията.

Поддържа архива на БХС от 2010 г. насам.

3. Александра Ивойлова – член на УС

  Член на комисията за прием и представяне на нови членове в БХС.

  Поддържа контакти с международни хайку организации, чуждестранни хайку поети и български автори на хайку, живеещи в чужбина.

 – Организатор и участник във всички изложби на хайга и хайку рецитали при представянето на БХС по време на традиционните Дни на японската култура; участие и с музикални изпълнения.

 – Жури в ежегодните конкурси на БХС: „Декември“ (национален) и „Вишнев цвят“ (българска и международна секция); в конкурсите за детско хайку на японската фондация JAL и на българската „Иванка и Георги Янкови“.

Съставител на международни хайку антологии.

Член на редколегията на списание „Хайку свят“.

4. Елисавета Шапкарева – член на УС

Изпълнява взетите решения на УС на БХС.

Участва в Комисията по прием на нови членове на БХС.

Участва в жури на някои от конкурсите на БХС.

Съдейства за осъществяване на инициативи на БХС.

Подсигурява зали за провеждане на събития на БХС.

5. София Филипова – член на УС

Гл. редактор на списание „Хайку свят”

Подготвя материали, свързани с теорията на хайку поезията и сродните й жанрове.

Поддържа творчески контакти с български хайку поети в чужбина.

 Организира срещи за осъществяване на творческо сътрудничество между БХС и различни институции Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Катедра „Японистика” към Център за източни езици и култури, Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, издателство „Изток-Запад”, редакции на литературни вестници и др.

Изготвя поздравителни и литературни програми за събития на БХС.

Съставя хайку рецитали, изготвя творчески портрети, пише рецензии на стихосбирки.

Председател на журито на Националния декемврийски конкурс за хайку.

II. Контролен съвет (Избира се от Общото събрание за осъществяване на контрол върху цялостната дейност на организацията за спазване на устава и изискванията на закона:

1. Лазар Топалов – председател

Проверява дейността на организацията в две основни насоки: спазване на устава и отмяна на противоуставни решения и действия, даване на заключение по отношение отчетите на УС.

2. Людмила Христова – член на КС

Подготвя, оформя и подава документи в различни държавни институции при промени в устава, дейността или състава на сдружението.

3. Стоянка Боянова – член на КС

Следи за навременното изпълнение на програмата на БХС и нейното успешно реализиране, контролира изпълнението на служебните задължения на органите на УС, както и изпълнението на индивидуално поставените задачи на членове на Съюза и редколегията на сп. „Хайку свят”.

III. Касиер и координатор конкурси:

Венелина Петкова

Събиране на членски внос

Координиране на национални и международни хайку конкурси

4. Събрания

Още от самото си учредяване Българският хайку съюз ползва за място на своите събрания Библиотеката на НЧ „Славянска Беседа”, София, предоставена безвъзмездно от него. Провеждат се минимум 3 заседания на Общото събрание – едно годишно-отчетно, едно, свързано с изработването на творческата програма за новата календарна година, и едно, свързано с различни административни задачи – избор на ново ръководство, смяна на членове от УС или КС, пререгистрация на организацията и т.н. Обикновено на събранието присъстват около половината членове на Съюза, предимно живущите в София, но понякога специално пътуват и се включват и членове от другите градове. Годишно се провеждат 2 задължителни срещи на Управителния съвет на БХС, както и множество текущи работни организационни срещи, свързани с подготовката на предстоящи хайку събития, съставянето на антологии, журирането на хайку конкурси. Комисията по прием на нови членове (в състав: А. Ивойлова, Е. Шапкарева и И. Илиева) заседава 1-2 през годината, а редколегията на сп. „Хайку свят” осъществява своите работни срещи в дома на главния редактор доц. д-р София Филипова.

5. Публикации

Първата хайку антология у нас, озаглавена „Дъждовни семена“, чието заглавие е вдъхновено от стих на съставителя Димитър Стефанов, се появява през 2001, година след учредяването на Клуба. В редколегията са поканени Гинка Билярска, Георги Тодоров, Николай Кънчев и Станко Нацев. Изданието включва 90 български автори. Не всички тристишия по страниците на книгата носят характера на хайку. Целта обаче е да бъдат привлечени към тази форма на изказ повече значими български поети. Антологията има отзвук и извън пределите на страната.

Същата година излиза двуезично издание (на български и английски) и сборникът „Цветя на вятъра – 100 съвременни японски поети“. Съставител е Бан`я Нацуиши – поет, преводач, изследовател на хайку, издател, днес вече дългогодишен президент на Световната хайку асоциация. Художествен превод – Димитър Стефанов. Още една книга излиза в съставителство на Д. Стефанов – „Птицата“, 2003, българско хайку.

Следват други стойностни издания: „Цветето“ (2002), българско хайку; „Розата“, (2003), европейско хайку; „Пътят“ (2004), световно хайку, на български и английски; „Песента на водата“ (2004), детско хайку – четирите антологии в съставителство на Гинка Билярска.

И още: „Огледала“ (2005), българско хайку, на български, английски и френски, съставител – Людмила Балабанова; „Сенки и светлини“, франкофонско хайку – съставители Росица Якимова и Аксиния Михайлова. С подкрепата на МОН и Министерството на околната среда и водите е издадена антологията с детско хайку „Песента на водата“ (2005), включваща 60 хайку и хайга на деца от цялата страна. 

В по-ново време излизат антологиите: „Мълчание в зелено“ (2009), българско хайку, на български и английски, съставител – Даниела Симеоновска; „Градът“ (2012), българско и франкофонско хайку, на български и френски, съставител – Александра Ивойлова; „Отвъд думите“ (2018), българско и британско хайку, на български и английски, съставители – Иванка Янкова, Александра Ивойлова и Зорница Харизанова, издание на Български хайку съюз, Хайку клуб – Пловдив и Британското хайку общество. Книги, които доказват, че тази поезия у нас е навлязла в своята традиция, следвайки многобройните пътеки на творческата инвенция, на национални и световни характеристики.

Освен гореизброените антологии на БХС с колективно участие на автори от съюза, отделните членове имат над 80 публикувани в различни издателства поетични книги с хайку, хайбуни и сродни жанрове, както и множество публикации на свои хайку творби в български и чуждестранни издания за хайку.

Основен печатен орган на сдружението е списание „Хайку свят” – съвместно издание на Български хайку съюз и издателство „Изток-Запад”. Списанието започва да излиза през 2013 г. и е годишно, но понякога се отпечатват два броя заедно в една обща книжка на 2 години. Гл. редактор: доц. д-р София Филипова, Зам. гл. редактор: Илиана Илиева. Постоянни членове на редколегията: Зорница Харизанова, Александра Ивойлова, доц. д-р Антоанета Николова, доц. д-р Петър Пламенов, Стоянка Боянова. Основни рубрики в списанието са: Класически и съвременни японски поетични жанрове – вака, танка, хайку, ренга, ренку, хайбун и т.н.; Японски хайку майстори – класици/реформатори на японската хайку поезия (Башо, Бусон, Исса, Сантока и др.); Религия, философия и изкуство на Далечния Изток (статии, посветени на даоизма, шинтоизма, будизма, театър Кабуки, театър Но, икебана, японската калиграфия, сумие, хайга, китайската живопис и др.); Албум хайку и сродни на него жанрове от български и японски автори; Международен обмен (представяне на чуждестранни хайку организации, хайку от чуждестранни автори); Творчески портрети (на съвременни български хайку поети); Рецензии (на стихосбирки); Хроника (завоювани национални и международни хайку награди и отличия, тематични събития, изложби и рецитали, организирани от БХС, семинари, конференции), Нови книги и др.

Българският хайку съюз поддържа активна страница във Фейсбук със заглавие: Bulgarian Haiku Union and Friends/Български хайку съюз и приятели.

6. Дейности

Конференции

Сред многобройните изяви, белязали дейността на „първите“ – рецитали, изложби, представяния на книги, срещи и дискусии, се откроява с особена значимост провеждането в София и в Пловдив от 15 до 18 юли, 2005 г. на Третата международна конференция на Световната хайку асоциация (WНАC3.), председателствана от президента на Асоциацията Бан`я Нацуиши, с участието на автори от 5 континента, както и организираната през 2016 г. съвместно с катедра „Eтика, естетика и логика” на Философския факултет на СУ и БХС Научна конференция „Носачи на вятъра”, посветена на проблемите на хайку поезията, с участието на автори от Софийския университет, Центъра за източни езици и култури, Югозападния университет, Пловдивския медицински университет, членове на Български хайку съюз и други изследователи от страната и столицата.

Спектакли 

Сред по-ранните активи на БХС (тогава все още БХК) заслужават особено внимание няколкото уникални хайку спектакъла, чиито сценарист и режисьор е Петър Пламенов – с участието на хайку поети, актьори и балерината Момера Здравкова: „Дървото на горещите желания“ (2002), „Пияни вишни“ (2003), „Пътят“ (по едноименната антология, 2005), а в по-ново време – „Изобретяване на надеждата“ (по стихове на П. Пламенов, 2009).

Фестивали, тематични дни

Българският хайку съюз участва с оригинални рецитали и презентации на хайку, хайга, калиграфия, работилници за писане на хайку, рисуване с туш и сгъване на оригами, както и със съвместни изложби с други клубове във фестивали, свързани с културата и традициите на Изтока, а именно: Дни на японската култура, организирани ежегодно през есента с подкрепата на Японското посолство в България (2011 – 2021), Изток в парка (2013 – 2017), организиран от фондация „АРАБИС”, Борисова градина, One More Cinema, НДК; Хартиена улица – Sofia Paper Art Fest (2015, 2016), организиран от фондация „Аматерас”, Ларго под Президентството, НДК; Фестивал за традиционно и съвременно японско изкуство – Aniventure Comic Con (2018, 2019) и Ден на японския спорт и традиции, организирани от Клуб „Приятели на Япония”, Интер-Eкспо център, НДК; Чаен фестивал (2019), организиран от Fuego Event Agency, Музей „Земята и хората”, Фестивал на цъфналите вишни – Ханами (2015 – 2019), организирани от Клуб „Приятели на Япония” с активното участие на БХС, Южен парк; Дни на източното изкуство и духовност, организиран от Лайпцигски университет, съвместно с ЮЗУ, ЦИЕК (2019), Софийски есенен салон за поезия (2007– 2020) и др.

Изложби

1. Изложба на хайга “Най-хубавото”, Столична библиотека (2002) – Петър Пламенов и Нина Кръстева.

2. Изложба на хайга в рамките на конкурса „Хайку и музиката”, Дом-музей „Борис Христов” (2005) – Александра Ивойлова, Гинка Билярска, Олга Вълнарова и др.

3. Изложба на класическа хайга, сумие и фотохайга на Детелина Тихолова и Зорница Харизанова., Международна хайку конференция, ЮЗУ, Бачиново, Благоевград (2009).

4.„Куросава. Отражения”, Арт Център Форум (2010) – изложба на български и японски творци, посветена на 100-годишнината от рождението на японския режисьор Акира Куросава, с участието на Зорница Харизанова – 3 бр. фото хайга.

5.„Мълчание в зелено”, Български ловно-рибарски съюз (2011) – изложба на екологична тематика на автори от БХС, вдъхновена от едноименната антология на БХС.

6.„Традиции и вдъхновения от Изтока”, Галерия на МвНР (2011) – изложба на хайга, бонсай и икебана съвместно с Школата по икебана на сдружение „Согецу” и Бонсай клуб-България. Колективно участие на автори от БХС.

7. „Молитва за Япония”, Национално музикално училище „Л. Пипков” (2011) – постерна изложба на хайга, посветена на жертвите във Фукушима, мултимедийна презентация „Оризови полета” (Владислав Христов), колективно участие на автори от БХС.

8. „Хайга, хайку, сумие” – самостоятелна изложба на Детелина Тихолова, Галерия за съвременно изкуство „1908” (2011).

9. „100 Artworks from the World for Fukushima” – Международна изложба в префектура Фукушима, Япония (2012), куратор: Чиюки Итога и Йошико Йошида. От БХС участват със свои творби: Александра Ивойлова, Зорница Харизанова, Петър Пламенов, Иванка Янкова, Мартин Макариев, Атанас Рашков и Вангелия Атанасова.

10. Изложба на хайга, калиграфия, икебана и бонсай, Музей за история на София (2012), съвместно с Школата по икебана на сдружение „Согецу” и Бонсай клуб-България. Колективно участие на членове на БХС.

11. „Хармония в съвремието”, галерия „Средец” (2012) – изложба на хайга, бонсай и икебана съвместно с Школата по икебана на сдружение „Согецу” и Бонсай клуб-България. Колективно участие на автори от БХС.

12. „Да спасим природата чрез изкуство” – изложба на хайга и ръчно изработени хайку книжки, хайку картички, кокеши, хайку оригами и др., Хартиена улица, Sofia Paper Art Fest, Ларго под Президентството (2015) с участието на Александра Ивойлова, Весислава Савова, Венелина Петкова, Диляна Георгиева и Зорница Харизанова.

13. „Пролет на хартия”, Хартиена улица, Салон на изкуствата, НДК (2016) – Арт инсталация „Нова антология Хайку” от Антонина Караламбева, изложба хайку и японско хартиено изкуство с участието на Весислава Савова, Венелина Петкова, Диляна Георгиева, Зорница Харизанова и Петър Пламенов.

14. „Градски пространства” – самостоятелни изложби на калиграфия на хайку, фото хайга и класическа хайга, Международен хайку форум – София, Столична библиотека (2016). Автори: Александър Теллалим, Зорница Харизанова, Детелина Тихолова.

15. „Есенни багри” (2016) – изложба на хайга и икебана съвместно с клуба по икебана „Сога”, Столична библиотека (2016) – колективно участие на членове на БХС.

16. „Меню за пътуване – съвместна изложба на хайга на Диляна Георгиева и Петър Пламенов (януари 2017), Галерия „Плюс Това”; Мраморно фоайе на БНР (април 2017).

17. „Светлини и сенки”, Столична библиотека (2017) – самостоятелна изложба на фото хайга на Александра Ивойлова.

18. „Звуци на есен” – самостоятелна изложба на хайга на Елисавета Шапкарева, X Софийски юбилеен есенен салон за поезия, Столична библиотека (2017).

19. „Меню за пътешественици” – съвместна изложба на фотохайга на Диляна Георгиева и Петър Павлов, II Международен хайку форум–София, Столична библиотека (2017).

20. „Дъхът на града” – самостоятелна изложба на хайга на Елисавета Шапкарева, XI Софийски есенен салон за поезия, Столична библиотека (2018).

21. „Японска есен” – изложба на сумие, фото хайга и ръчно рециклирана хартия с хайку надписи с участието на: Венелина Петкова, Детелина Тихолова, Зорница Харизанова и Теодора Тутекова, Фестивал за класическо и съвременно японско изкуство, Интер-Експо център (2019).

22. „Живи неща” – изложба на наградени рисунки с хайку от XV Световен конкурс за детско хайку, Дом на киното (2019). Организира БХС.

23. „Вода, листа и вятър – чаят като поезия” – изложба на сумие и фото хайга с участието на: Венелина Петкова, Детелина Тихолова, Зорница Харизанова, Николай Пенчев, Музей „Земята и хората” (2019).

24. Дни на източното изкуство и духовност, ЦИЕК (2019) – самостоятелни изложби на Александър Теллалим, Венелина Петкова, Детелина Тихолова и Зорница Харизанова (калиграфии на хайку, авторски рисувателни техники, сумие и фото хайга).

25. „Хайку – следи върху глината“, галерия „Сезони“ (2020) – по идея на Александра Ивойлова за първи път се съчетават пластики и хайку тристишия. Нейни хайку са гравирани в скулптури на Тодор Димитров, вдъхновени от лаконичното слово.

26. „Спорт” – изложба на наградени рисунки с хайку от XVI Световен конкурс за детско хайку, Дом на киното (2020). Организира БХС.

27 .„Есенни прелюди” – изложба на класическа хайга, фото хайга и калиграфия съвместно с клуба по икебана „Кагецу”, Столична библиотека (2020) – колективно участие на членове на БХС.

Конкурси

През годините Български хайку съюз организира разнообразни по тема хайку конкурси, сред които са Първият международен конкурс на тема „Хайку и музиката” (2005) с подкрепата на предаването „Зона за рок и джаз” на програма „Хоризонт” на Българското национално радио, Първи хайку конкурс с рисунка за деца „Песента на водата” (2005), Първи национален конкурс за хайку и сенрю „Носачи на вятър” в рамките на едноименната конференция на БХС и Философския факултет на  СУ „Св. Кл. Охридски”  (2016), Първи национален конкурс за хайку и танка (2017) и др.

С цел популяризирането и разпространението на хайку културата у нас, особено сред детска и младежка аудитория, Българският хайку съюз организира и провежда  регулярно следните хайку конкурси: Международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят”, Национален декемврийски конкурс за хайку, Световен конкурс за детско хайку – България със съдействието на японската фондация JAL и Национален конкурс за детско хайку със съдействието на фондация „Иванка и Георги Янкови”.

7. Заключение

Българският хайку съюз е първата организация на хайку поетите в България. Една от основните цели на Съюза е да популяризира японския поетичен жанр хайку (в неговия класически и съвременен вариант) и всички други форми на хайку културата, като свърже поезията с изкуството на живописта, калиграфията, фотографията, театъра и музиката. Българските хайку поети са носители на множество национални и международни награди. За 20 години членовете на Българския хайку съюз имат издадени над 80 стихосбирки с хайку и над 300 изяви в поетични рецитали, конференции, семинари, участия в разнообразни тематични проекти и изложби на хайга и калиграфия. През октомври 2020 г. Българският хайку съюз е удостоен от Директора на Столична библиотека с Грамота за популяризиране и разпространяване на Източната култура в България. През последните няколко години БХС активно работи за популяризирането на хайку културата сред деца и ученици, организирайки тематични уъркшопи и детски хайку конкурси съвместно с японската фондация JAL и фондация за талантливи деца „Иванка и Георги Янкови”.

Въпреки своята изключително активна, успешна и богата творческа дейност, която утвърждава БХС в културния живот на страната, налице са и някои пропуски и препоръки към дейността на организацията, а именно: своевременно запознаване на членовете на Съюза със съвременното развитие на световната хайку поезия – с нови, модерни и авангардни хайку направления, школи, водещи чуждестранни хайку поети и техните достижения; своевременно запознаване с текущи международни хайку конкурси, в които членовете на БХС да могат да вземат участие; организиране на кръгли маси и дискусии, посветени на различни проблеми на класическата и съвременната хайку поезия; провеждане на литературни четения и неформални творчески срещи на членовете на Съюза; подпомагане на издаването на хайку стихосбирки и антологии на членовете на БХС – търсене на възможности за тяхното спонсориране; отразяване на богатата творческа дейност на сдружението в медиите; по-активно включване на членовете на Съюза в организационната работа, така че да не пада цялата тежест върху Ръководството; привличане на повече млади хора в редиците на БХС.

Автори: Зорница Харизанова и Александра Ивойлова