Устав

РАЗДЕЛ  I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Член 1 /1/   Новоучреденото сдружение “БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ” е независима, доброволна, непартийна, творческа, самоуправляваща се организация с нестопанска цел.

/2/Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ”, наричано по-долу за по-краткост СДРУЖЕНИЕТО, изписвано  на български и английски език.

/3/ Сдружението е организация с нестопанска цел-юридическо лице. То притежава самостоятелна сметка в лева и валута.

/4 /По смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, „Българският хайку съюз” е сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.

/5/ Сдружението е член на Световната хайку асоциация и може да участвува в сродни национални и международни организации.

/6/ Сдружението сътрудничи със Съюза на писателите в България, Съюза на независимите писатели в България, както и други неправителствени организации, юридически лица с нестопанска  цел, държавни и обществени организации, свързани с неговите цели и задачи.

/7/ Седалището на сдружението е гр.София,СО-Р. Лозенец, а адресът на управление – гр.София, ул. „Кораб планина”№ 12.

/8/ Наименованието,седалището и адресът се посочват във всички документи и издания  на сдружението, както и данни за регистрацията му.

/9/ Сдружението не се ограничава със срок.

/10/ Сдружението ще осъществява своята дейност при спазването на Конституцията на РБългария, законите на страната и настоящия Устав.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 2.   Целите на дейност на сдружението са:

– осъществяване на различни програми  и  мероприятия за иницииране, подпомагане и съдействие в реализацията на проекти, свързани с въпросите, отнасящи се до същността и развитието на източната култура и хайку литературата, нейното съвременно претворяване, изучаване и изследване чрез поставяне на ударението върху подпомагане на  творческото израстване и реализиране на членовете на сдружението;

– организиране и активизиране на дейността на членовете на сдружението за разработване на съответни програми и обмен на творчески практики за разширяване  възможностите  за достъп на българската публика до широк кръг от значими произведения, засягащи въпросите на „хайку поезията” като кратка поетична форма;

– подпомагане и активно участие в международно сътрудничество, както и работа със сродни организации в страната и в чужбина.

Член 3.  /1/  Предметът на дейност на сдружението е:

– развитие  и специфика на българското хайку в контекста на световната и европейската литература.

– съвременно претворяване, изучаване и изследване проблемите на хайку литературата и източните култури, тяхната философия, етика и естетика, традиции и връзка със съвременния свят;

– изграждане на мостове между източното и западното светоусещане чрез  диалог на културите.

/2/ Идеалните средства, с които сдружението ще постига своите цели и ще реализира предмета  си на дейност  са:                                      

–    изграждане на творчески лаборатории за утвърждаване необходимостта от познанието и развитието на хайку поезията във всички сфери на културния живот;

–   литературни четения, театрални постановки, рецитали и пърформънси,

–   организиране на национални и международни конкурси;

–   обмен на практически опит за развиване и разширяване сътрудничеството с български и чуждестранни сродни сдружения и организации, организиране на творческо-професионални срещи, посещения, семинари, дискусии, диспути,  научни конференции в страната и в чужбина, както и други творчески инициативи;

–   организиране проучвателна, консултантска, лекторска, издателска, и  др. дейност на целите на сдружението, чрез създаване на собствени творчески екипи и сдружаване с други сродни организации и институции;

– осигуряване на членовете на сдружението на специализирана информация, координиране на техните усилия и оказване на методическа помощ и съдействие при изпълнение на техните цели и задачи ;

–  записи на CD и създаване на мултимедийни продукти, свързани с въпросите на „хайку поезията”, както и популяризирането им чрез свои и други периодични издания и медии ;

/3/ Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с осъществяването на неговите цели и предмета на основната му дейност, посочени в чл.3.

/4/Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи  тази дейност.

/5/ Сдружението не разпределя  печалба. Приходите от допълнителната  стопанска дейност могат да се използуват само за постигане на неговите цели.

РАЗДЕЛ III.     ЧЛЕНСТВО, ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 4. / 1/  Членуването в сдружението е доброволно. То може да бъде индивидуално и колективно.

/2/ Индивидуален член на сдружението може да бъде всяко физическо лице,  който изпълнява дейност, свързана  или с интерес в областта на хайку литературата. Приемането става с писмена молба до Управителния съвет с деклариране на подкрепа на целите и задачите на сдружението, неговия Устав и платен членски внос.

/3/ Колективни членове могат да бъдат държавни,  обществени и частни организации ,фирми, висши учебни заведения, институти и др.,заинтересовани от дейността на сдружението,  от страната и чужбина.

Член 5.  Всеки член на сдружението   има право:                                                     

/1/ Да участвува в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се  ползува от имуществото му и от резултатите на дейността му.

/2/ Членовете  могат  да  избират и да бъдат избирани в органите на сдружението.

/3/  Членовете имат право да получават съдействие, а при възможност и материална подкрепа за участие в начинания на национални и международни организации.

/4/ Членовете не отговарят лично  за задълженията на дружеството.

/5/ Членовете на сдружението могат да ползват с предимство информация, печатни произведения и други документи, предоставяни от сдружението, пред нечленовете на същото.

/6/ Всеки член на сдружението следва да се ползува с предимство за участие в различните инициативи и мероприятия, организирани от сдружението пред лица, които не са членове на същото.

Член 6.  Членовете на сдружението са длъжни:

/1/ Да спазват Устава и решенията на органите на сдружението.

/2/Да съдействат за постигане целите  и задачите на сдружението.

/3/Да внасят редовно определения членски внос.

/4/Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими.

Член 7.    Членството в сдружението се прекратява при :

/1/Изключване поради нарушаване на Устава и допускане на действия противоречащи на целите и задачите на сдружението и уронващи неговия престиж.

/2/Доброволно напускане на сдружението с едностранно  волеизявление до УС.

/3/Не плащане на членски внос за повече от 12 месеца.

/4/Прекратяване на сдружението като юридическо лице.

/5/При смърт на член на сдружението.

РАЗДЕЛ I V.     СТРУКТУРА  И ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 8. /1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

Управителен орган е Управителният съвет /УС/ .  

Сдружението избира и контролен орган – Контролен съвет.                                 

/3/ Общото събрание на сдружението избира  Управителен орган /УС/, състоящ се от пет души за срок от /3/ три години  в състав: Председател и членове.

/4/ Сдружението осъществява дейността си по утвърден от Общото събрание план, който се финансира от бюджета му.

/5/ Сдружението като юридическо лице с нестопанска цел може да има клонове/центрове/ в различни градове на страната.

РАЗДЕЛ  V .  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Член 9.  Сдружението има право на собственост и парични средства.

/1/Средствата на сдружението се набират чрез:

-индивидуален членски внос, който се определя от УС на сдружението

-такси от правоучастие при провеждане на национални и международни прояви

-спонсори

-дарения

-лихви

-допълнителна стопанска дейност: издателска, информационна, консултантска и други , позволени от законите в страната

/2/ По решение на УС на сдружението могат да се образуват творчески, социални и други фондове.

/3/Счетоводното обслужване се извършва по законите на страната, като сдружението организира собствено счетоводство.

/4/ Сдружението не разпределя печалба.

РАЗДЕЛ VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 10.    Органи на сдружението  са:

               /1/ ОБЩО СЪБРАНИЕ

              /2/ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 11.        ОБЩО  СЪБРАНИЕ

               /1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание,  което се състои от  всички членове.

                   ПРАВА НА ОБЩОТО  СЪБРАНИЕ

Член 12.          /1/Общото събрание:

 1.Изменя и допълва Устава на сдружението;

 2.Приема други  вътрешни нормативни актове;

 3.Избира и освобождава  Председателя и членовете на Управителния съвет;

 4.Избира и освобождава Председателя и членовете на Контролния съвет

 5.Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;

 6.Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;

 7.Приема бюджета на сдружението;

 8.Приема отчета на Управителния съвет;

 9.Взема решения за удостояване с награди;

10.Отменя решения на УС  на сдружението, които противоречат на законите в страната, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

                   СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 13.    /1/Общото събрание се свиква от Управителния съвет веднъж годишно по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако във втория случай УС в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересованите членове или на натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.

/3/Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди датата на провеждане на Общото събрание.

                                    КВОРУМ

Член 14.  Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да присъстват.

                                    ГЛАСУВАНЕ

Член 15. /1/Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

              /2/Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,отнасящи се до:

1.него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия-без ограничения, по сребърна линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително.

 2.юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения.

              /3/Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не са допуска.

                        ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 16. /1/Решенията на Общото събрание се вземат с явно или тайно гласуване, като начина на гласуване се определя с обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/Решенията за изменение и допълнение на Устава, както за преобразуване  и прекратяване на сдружението се вземат с две трети мнозинство от присъстващите.

/3/По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

            УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УС /

Член 17./1/Броят на УС на сдружението се определя от Общото събрание, но не по-малко от три лица-членове на сдружението.

/2/Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица , които не са членове на сдружението.

/3/Освобождаването на член на УС става по негова лична молба или по решение на ОС.

/4/Членовете на УС се избират  за срок от 3/три/ години.

Член 18. Членовете на Управителния съвет носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат в съответствие с действащото в РБългария законодателство и Устава на сдружението.

                        ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 19. /1/Управителния съвет:

1.Осигурява изпълнението на  решенията на Общото събрание;

2.Избира и освобождава  председател, секретар  и членове;

3.Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;

4.Взема решения  за сключване на договори, заеми  и споразумения  с физически и   юридически лица  в страната или чужбина;

5.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на сдружението, план за работа на  сдружението за определен период от време;

6.Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

6.Определя адреса на сдружението и го представлява, както и определя обема на представителната власт  на отделни негови членове;

7.Взема решения за откриване  и закриване на клонове/центрове/;

8.Взема решения за участие в други организации;

9.Взема  решения  относно  размера на членския внос или имуществените вноски, реда и срока за тяхното внасяне;

10.Взема решение за издаване на печатен орган на сдружението и друга издателска дейност;

11.Приема членове;

12.Взема решения за учредяване на съюзни награди и целеви фондове;

13.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

14.Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

/2/ Дейността на сдружението между заседанията на УС се осъществява от Председателя,Секретаря  или друг от членовете на УС .

/3/ Председателят на УС се избира от Общото събрание  и:

1.Представлява сдружението пред международни и национални представителни органи и обществени организации;

2.Ръководи работата на УС и организира и контролира изпълнението на неговите решения;

3.Внася в Общото събрание от името на УС проекто-бюджета на сдружението за приемане;

4.Внася в Общото събрание отчет за дейността на УС за общата и финансова дейност на сдружението,

/4/Секретарят на УС:

1.Организира работата и изпълнението на решенията на УС;

2.Отговаря за изпълнението на бюджета на сдружението и изпълнява функции на негов разпоредител  в съответствие с решенията  на ОС и УС;

3.Замества Председателя на УС при отсъствие и по пълномощие;

4.Изпълнява задачи, възложени му от Председателя, свързани с изпълнението на неговите функции;

5.Представлява сдружението пред трети лица и организации наред с Председателя  на УС–заедно и поотделно.

    СВИКВАНЕ НА УС

Член 20. /1/ УС се свиква на заседание най-малко един път на шест месеца от Председателя  или при писмено искане на една трета  от членовете му. Ако Председателят не свика заседанието  в едноседмичен срок, то може да се свика от един от заинтересованите членове на УС.

        КВОРУМ

Член 21. /1/Заседанието се счита за редовно, ако присъстват повече от половината му членове.

/2/Всеки член на УС има право на един глас.

/3/Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземанията на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

       РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 22./1/Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, с изключение на тези по член19,ал. /1/,т.3 и т.4, които се взимат с   мнозинство от списъчния състав.

/2/УС може да  реши гласуването по конкретен въпрос да бъде поименно, с мнозинство  от присъстващите.

/3/ УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако   протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения  за това от всички членове на УС.

Член 23.   ДЕЛОВОДСТВО

/1/УС води книга за протоколите от Общото събрание;

/2/Книга за протоколите от заседанията на УС;

/3/За воденето на книгите по /1/ и/2/  отговаря секретарят на УС;

/4/За верността на съдържанието на протоколите отговаря  ръководещият съответното заседание и лицето, изготвило протокола, които са длъжни в седем дневен срок да удостоверят протокола и го представят на Председателя на УС.

        ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 24. Сдружението се представлява пред всички  юридически и физически лица, други организации и държавни органи в страната и чужбина от Председателя и Секретаря на УС  заедно и поотделно.

            КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.25 За осъществяване на контрол върху дейността на сдружението ОС избира Контролен съвет в състав от три лица – Председател и членове.

   РАЗДЕЛ VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 30. Преобразуването на сдружението се извършва при условията и реда на член 12 от закона за Юридическите лица с нестопанска цел.

Член 31. Прекратяването на сдружението се извършва по условията и реда на член 13 от ЗЮЛНЦ.

Член 32. При прекратяването на сдружението по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

Член 33. Относно редът за ликвидация  и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Член 34. При ликвидацията на сдружението, останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание, съгласно член 15./1/ от ЗЮЛНЦ.

РАЗДЕЛ  IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35.    Настоящия Устав се написа в …………………стр. и е съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ, като за всички неуредени въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗЮЛНЦ.